Na osnovi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l.  RS 60/95, 49/98 in 89/99) je skupščina na svoji seji 17.06.2005 sprejela naslednji

 

 

STATUT

SLOVENSKEGA DRUŠTVA UČITELJEV FRANCOŠČINE

I.                    Splošne določbe

 

1.      člen

 

Slovensko društvo učiteljev francoščine (v nadaljnjem besedilu Društvo) je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo učitelji francoščine. Kratica društva je SDUF.

 

2.      člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež Društva je v Ljubljani, Aškerčeva 2.

Društvo ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike z dimenzijami 47 mm x 20 mm, z napisom slovensko društvo učiteljev francoščine.

 

3.      člen

 

Društvo se lahko povezuje z drugimi organizacijami v R Sloveniji, ki delujejo na področju jezikovnega izobraževanja. Društvo lahko samostojno sodeluje s tujimi ali mednarodnimi društvi in organizacijami, ki imajo podobne namene in cilje.

 

4.      člen

 

Delovanje Društva temelji na načelu javnosti, s tem da:

-          imajo člani pravico vpogleda v zapisnike organov Društva,

-          Društvo sproti informira člane o novostih in akcijah.

 

Širšo javnost obvešča Društvo o svojem delu tako, da so seje Društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela Društva je odgovoren predsednik oziroma pooblaščene osebe.

 

II.                  Namen in naloge društva

 

5.      člen

 

Namen Društva je vplivati na poučevanje in status francoščine in spodbujati profesionalno rast članov. Zato Društvo:

 

-          skrbi in se zavzema za vzdrževanje visoke ravni poučevanja francoščine na vseh stopnjah izobraževanja,

-          sodeluje pri oblikovanju politike poučevanja francoščine s slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi zavodi ter tujimi jezikovnimi centri v Sloveniji,

-          spodbuja raziskave na področju poučevanja francoščine,

-          združuje učitelje francoščine iz vse Slovenije in sodeluje s podobnimi društvenimi in strokovnimi organizacijami v Sloveniji in v svetu,

-          predlaga reševanje konkretnih problemov poučevanja francoščine na vseh ravneh izobraževanja,

-          pospešuje izmenjavo informacij na področju svoje dejavnosti doma in v tujini,

-          v obliki konferenc, delavnic in seminarjev spodbuja in organizira ali soorganizira strokovno spopolnjevanje, štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in s tujino ter spodbuja izmenjavo izkušenj med člani,

-          obvešča člane o možnostih izobraževanja in sodelovanja,

-          skrbi za redno udeležbo članov na mednarodnih strokovnih srečanjih,

-          organizira ali sodeluje pri organizaciji tekmovanj v znanju francoščine.

 

Društvo lahko za konkretno področje delovanja organizira sekcijo ali posebno interesno skupino. Cilji in naloge sekcij so v skladu s tem statutom. Sekcija oziroma posebna interesna skupina ni pravna oseba. Predsednik sekcije oz. interesne skupine je lahko le član društva. Sekcije oz. interesne skupine so metode dela, organizirane po interesnem principu članov. Sekcijo oz. interesno skupino ustanovi Upravni odbor. Sekcija oz. interesna skupina mora delati v skladu s statutom društva.

 

III.                Članstvo

 

6.      člen

 

Člani Društva so lahko državljani Republike Slovenije, ki so:

-          učitelji francoščine, ki poučujejo ali so poučevali na vseh ravneh javnega izobraževalnega sistema v Sloveniji;

-          učitelji francoščine, ki poučujejo ali so poučevali na zasebnih jezikovnih šolah v Sloveniji;

-          profesorji francoščine, ki poučujejo druge predmete ali delujejo v drugih poklicih v Sloveniji.

 

Člani Društva so lahko tudi tuji državljani s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so učitelji francoščine.

 

 

7.      člen

 

Pravice članov so:

 

-          da uresničujejo svoje profesionalne interese na področju dejavnosti Društva,

-          da so seznanjeni s programom, z delom in s poslovanjem Društva,

-          da sodelujejo pri delu Društva,

-          da v skladu z dogovorjenimi pravili koristijo rezultate delovanja Društva,

-          da volijo in so izvoljeni v organe Društva,

-          da soodločajo v organih Društva.

 

Dolžnosti članov so:

 

-          da redno plačujejo članarino,

-          da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Društva,

-          da spoštujejo statut in druge akte, pravila ter sklepe organov Društva,

-          da dajejo Društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

-          da varujejo ugled Društva.

 

8.      člen

 

Članstvo v Društvu preneha:

 

-          s prostovoljnim izstopom (pisna izjava),

-          s črtanjem,

-          z izključitvijo,

-          s smrtjo.

 

Član prostovoljno izstopi iz Društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz Društva Upravni odbor, če član kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz Društva odloča Častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z 19.členom statuta.

 

 

9.  člen

 

Društvo ima tudi simpatizerje in častne člane.

 

Simpatizerji Društva so lahko osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, navedenih v 6. členu, a jih zanima problematika poučevanja francoščine. Simpatizerji Društva imajo pravico prisostvovati sejam, okroglim mizam, izobraževanjem in drugim dejavnostim Društva, nimajo pa pravice voliti organov Društva ali biti izvoljeni.

 

Naziv častnega člana lahko dobi član Društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Društva.

Naziv častnega člana Društva podeli Društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju poučevanja francoščine. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog Upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član Društva nima pravice odločanja.

 

 

 

IV.                Organizacija Društva

 

10.  člen

 

Organi Društva so:

 

-          Skupščina,

-          Upravni odbor (UO)

-          Nadzorna komisija (NK)

-          Častno razsodišče (ČR)

 

11.  člen

 

Skupščina

 

Skupščina je najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi člani Društva in voli druge njegove organe.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik Društva po sklepu UO praviloma enkrat letno. Izredno skupščino skliče UO na svojo zahtevo ali na zahtevo 1/3 članov Društva ali na zahtevo NK. UO je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v dveh mesecih po tem, ko je prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj, ki mora predložiti ustrezna gradiva z dnevnim redom.

Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

 

12.  člen

 

O sklicu skupščine z dnevnim redom morajo biti člani Društva obveščeni najmanj 14 dni pred sklicem.

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotna polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po tem času je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 1/3 članov oz. najmanj 10 članov.

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov Društva. Kadar odloča o spremembi statuta Društva ali kadar voli člane organov Društva, mora za to glasovati 2/3 navzočih članov.

 

Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov Društva so praviloma tajne.

 

13.  člen

 

Skupščina razpravlja in sklepa:

 

-          o dnevnem redu skupščine,

-          sprejema in spreminja statut in druge akte Društva,

-          sprejema delovni program Društva,

-          sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun Društva,

-          voli in razrešuje UO, NK, ČR in druge organe in komisije Društva,

-          voli in razrešuje predsednika Društva,

-          odloča kot drugostopenjski organ zoper sklepe UO, NK, ČR in drugih organov Društva,

-          odloča o višini članarine in o sredstvih za finančno-materialno poslovanje Društva,

-          odloča o vključevanju oz. združevanju Društva z drugimi sorodnimi organizacijami,

-          odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Društva,

-          odloča o prenehanju delovanja Društva,

-          dokončno odloča o izključitvi člana iz Društva.

 

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani UO najmanj 8 dni pred sklicem skupščine. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 

Skupščino vodi delovno predsedstvo z delovnim predsednikom in štirimi člani, ki jih izvoli skupščina in sicer z večino glasov prisotnih članov.

 

14.  člen

 

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in strokovno tehnična opravila ter vodi delo Društva v času med dvema sejama skupščine po programu in sklepih, sprejetih na skupščini. UO je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

UO šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik in šest članov, izmed katerih UO imenuje tajnika in blagajnika.

 

Predsednik Društva je predsednik UO po svojem položaju.

V njegovi odsotnosti vodi delo UO tajnik.

 

UO se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

 

Mandat člana UO je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve.

 

15.  člen

 

UO opravlja naslednje naloge:

 

-          sklicuje skupščino,

-          skrbi za izvrševanje programskih usmeritev Društva,

-          pripravlja predloge aktov Društva,

-          izdela predlog finančnega načrta in skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva,

-           imenuje tajnika in blagajnika Društva ter posamezne komisije,

-          izvaja druge naloge, ki izhajajo iz aktov Društva ali ga za to pooblasti skupščina,

-          ustanavlja sekcije.

 

V okviru UO se posameznim članom dajo začasne ali trajne zadolžitve v zvezi s posameznimi področji dela Društva.

Člane UO voli skupščina Društva.

 

16.  člen

 

UO praviloma dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik.

 

Posamezne seje, razen dvakrat letno, ko se UO sestane na seji, so lahko korespondenčne. Za korespondenčno sejo veljajo ista določila za veljavno sklepanje kot pri redni seji.

 

UO je sklepčen, če je prisotna večina članov UO. UO sprejme sklep z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas predsednika UO.

 

17.  člen

 

Nadzorna komisija

 

Nadzorna komisija spremlja delo UO in drugih organov Društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem Društva.

NK o svojem delu enkrat letno poroča skupščini.

 

NK je sestavljena iz treh članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NK ne morejo biti obenem člani UO. Sklepi NK so veljavni, če jih potrdita vsaj dva člana. Člani NK so vabljeni na seje UO brez pravice glasovanja, oz. so seznanjeni z vsemi sklepi UO. Mandat članov NK je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Za svoje delo je NK odgovorna skupščini.

 

18.  člen

 

Častno razsodišče

 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za enako mandatno dobo kot voli UO Društva, t.j. za dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednika razsodišča med sabo izvolijo člani razsodišča.

ČR se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev organov Društva, ki jih mora rešiti v roku 30 dni.

 

19.  člen

 

Za disciplinski prekršek članov Društva se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov Društva ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled Društva.

 

Kršitve so predvsem:

 

-          kršitve določb statuta in aktov Društva,

-          nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Društvu, če takšno dejanje škoduje Društvu ali njegovemu ugledu.

 

20.  člen

 

O prekrških odloča na prvi stopnji ČR, ki posluje po 19. členu tega statuta. Organ za pritožbe je skupščina.

 

Za svoje delo je ČR odgovorno skupščini.

 

21.  člen

 

ČR lahko izreče članom Društva naslednje ukrepe:

 

-          opomin,

-          javni opomin z začasnim suspenzom izvrševanja funkcije,

-          izključitev.

 

Za disciplinski postopek se smiselno uporabijo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

22.  člen

 

Predsednik Društva

 

Predsednika Društva, ki je po svojem položaju tudi predsednik UO, izvoli skupščina za dobo 2 let. Mandat se lahko ponavlja.

Predsednik zastopa in predstavlja Društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini ter pred tretjimi osebami.

Predsednik je odgovoren za zakonito delo Društva ter za delo Društva v skladu s statutom. Za svoje delo je odgovoren skupščini in UO.

 

23.  člen

 

Tajnik Društva

 

Za opravljanje strokovno tehničnega dela in za koordinacijo med organi Društva imenuje UO Društva tajnika, ki tudi nadomešča predsednika Društva v njegovi odsotnosti. Tajnik dela v skladu s statutom društva, po navodilih predsednika. Za svoje delo odgovarja UO in skupščini. Mandatna doba je dve leti in se lahko ponavlja.

 

24.  člen

 

Blagajnik Društva

 

Blagajnika imenuje UO. Blagajnik dela v skladu s statutom Društva po navodilih predsednika in po predpisih, ki veljajo za materialno in finančno poslovanje društev. Za svoje delo odgovarja UO in skupščini. Mandatna doba je dve leti in se lahko ponavlja.

 

V.                  Finančno in materialno poslovanje

 

25.  člen

 

Dohodki Društva:

 

-          članarina,

-          dohodek iz materialnih pravic in lastne dejavnosti (npr. organizacija seminarjev, delavnic, predavanj),

-          dotacije,

-          sredstva, pridobljena z javnimi razpisi,

-          darila in volila,

-          drugi dohodki.

 

26.  člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni letni skupščini se obravnava in sprejema zaključni račun – poročilo.

 

27.  člen

 

Premoženje Društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so kot last Društva vpisane v inventarno knjigo.

S premoženjem Društva upravlja UO.

Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja Društva med njegove člane je nična.

 

28.  člen

 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za Društva in v skladu z veljavnimi predpisi.

Finančna evidenca se izvaja v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

 

29. člen

 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih Društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

30.  člen

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik Društva.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko UO najame računovodjo.

Finančno poslovanje Društva je javno za vse člane Društva.

 

31.  člen

 

Za organizacijsko tehnična in poslovna opravila Društva lahko člani po sklepu UO prejmejo plačilo.

Za dela, ki so trajnega značaja in po obsegu presegajo neprofesionalni pristop, lahko Društvo sklene s posameznikom pogodbo o začasnem ali trajnem delu.

Društvo upravlja z razpoložljivimi financami in materialnimi sredstvi kot dober gospodar.

 

VI.                Prenehanje Društva

 

32.  člen

 

Društvo preneha delovati:

 

-          s sklepom skupščine z 2/3 večino navzočih članov,

-          če prenehajo pogoji in razlogi, ki so narekovali njegovo ustanovitev,

-          v primeru, da se število njegovih članov zmanjša pod 10,

-          po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja Društva preide premoženje na Društvo Slovenija – Francija, Aškerčeva 2, Ljubljana.

 

VII.              Končne določbe

 

33.  člen

 

Statut je sprejel Upravni odbor dne 20.aprila, 2005.

Ta statut je sprejela skupščina na seji 17.junija, 2005.

 

 

Tajnik SDUF                                                                   Predsednik SDUF